logo (1).jpg
Nová posila

Nová posila

Autoodtah

Autoodtah

Autoodtah nová služba pro vás
Nákl.doprava

Nákl.doprava

Přepravujem náklad do 3,5 tuny.
Stavební stroje

Stavební stroje

Provádíme zemní a výkopové práce,pronájem stavebních strojů-pouze s obsluhou.
intershop.jex

intershop.jex

E-shop proutěného zboží.
Akvizice-czech

Akvizice-czech

Uskupení nezávislých obchodních zástupců.
Velké tzv. rogalo máme rovněž v nabídce
Velké tzv. rogalo máme rovněž v nabídce
Autobusy máme plně klimatizované s wc televizí ,lednicí a kávovarem.
Autobusy máme plně klimatizované s wc televizí ,lednicí a kávovarem.
Můžeme zajistit přepravu i menším mikrobusem
Můžeme zajistit přepravu i menším mikrobusem
přenosný jeřáb

přenosný jeřáb

Poskytujeme pronájem přenosného jeřábu.

Mravní kodex

I. Úvod Posláním Etického kodexu společnosti Global group je stanovit etické normy chování – základní principy, které bude společnost Global group a její kmenoví i smluvní pracovníci dodržovat při poskytování služeb svým klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s Global group v rámci své podnikatelské činnosti.
Cílem kodexu je
• zvyšovat ochranu klientů jako spotřebitelů
• napomáhat klientům porozumět povaze a obsahu poskytovaných služeb
• napomáhat prosazování korektních vztahů mezi Global group a klienty a zlepšovat úroveň služeb
• podpořit rozvoj služeb na trhu
Činnost společnosti GG se vždy řídí zásadami a principy vyspělé moderní společnosti založené na poctivém přístupu nejen v obchodním, ale i osobním životě.
1. II. Důvod etického kodexu
Pravidla o provozování taxislužby jsou dána zákonem č. 111/1994 Sb., který byl změněn zákonem č. 102/2013 Sb. Přesto platí jistá morální hranice, která stanovuje profesionalitu při provozování taxislužby. Morální hranice, která je obzvlášť v oboru provozování taxislužby a poskytování služeb s tím souvisejících mimořádně důležitá. Jde o pravidla etického chování jak k zákazníkům, tak i vůči sobě navzájem. Jde o nastavení profesionálního přístupu, posílit profesní identitu a nastavit normy k obecné spokojenosti. Lze říci, spokojený zákazník – spokojený řidič, my k tomu přidáváme spokojená firma. To je i naše moto.
III. Zásady chování
Činnost společnosti G G se vždy řídí zásadami a principy vyspělé moderní společnosti založené na poctivém přístupu nejen v obchodním, ale i osobním životě. Nedílnou součástí těchto zásad jsou:
• poctivé, čestné a morální podnikání
• dodržování požadavků právních předpisů regulujících příslušnou činnost, včetně respektování standardů a dalších dokumentů daného oboru činnosti
• vzájemné dodržování úrovně poskytovaných služeb
• respektování obchodního tajemství a důvěrnosti informací
• podávání pravdivých a úplných informací o skutečných vlastnostech služeb
• odmítání klamavé reklamy
• korektní vyřizování reklamací a stížností.
A. Dodržování etických a právních norem
Společnost GG při výkonu své činnosti na trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená v Kodexu. Pravidly uvedenými v Kodexu se řídí i všichni pracovníci GG a smluvní partneři, především řidiči vozů taxi.
B. Dodržování principu rovného a nestranného jednání
Společnost GG přistupuje ke všem svým klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněná zvýhodnění.
C. Výkon činnosti s odbornou péčíGG poskytuje svým klientům služby kvalifikovaně, profesionálně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním potřebám a požadavkům klientů. Pracovníci společnosti RG při komunikaci se zákazníky poskytují informace přesně a bez zbytečných průtahů.
D. Průhlednost a srozumitelnost informací
GG poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace.
E. Povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy
Společnost GG poskytuje svým klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu klienta se společností GG včetně nabízené služby.
F. Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost
Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti společnost GG uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.
Veškeré propagační a reklamní materiály (letáky, brožury, internetové stránky atd.) GG jsou zpracovávány ve spolupráci s profesionály v oboru public-promotion a práva a splňují podmínky stanovené platnými právními normami České republiky a Evropské unie a zda jsou v souladu se zásadami čestné, legální, decentní a pravdivé reklamy.
G. Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku
GG dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku. GG soutěží s konkurenty nabídkou kvalitních služeb a nepodbízí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod.
H. Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací
RG zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
I. Informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení
GG seznamuje svého klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným ve společnosti GG pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti.
IV. Pravidla poskytování služeb
Služby jsou pracovníky a řidiči GG poskytování podle předem stanovených pravidel. Každému zákazníkovi, jeho přáním a požadavkům dotazu věnuje řidič maximální pozornost a snaží jim vyhovět s respektováním ekonomických pravidel GG.
Cílem pravidel zakotvených v etickém kodexu je vybudovat u zákazníka pocit „chci se vracet“, loajalita a bezkonfliktnost jsou na prvním místě. Řidiči GG ctí při své práci především tyto zásady:
1. Profesionální vystupování a přístup ke klientovi
2. Vždy ochota pomoci (pracujeme ve službách)
3. Nepovýšené chování, maximální ohleduplnost, chování v souladu s dobrými mravy
4. Vždy pravdivé informace o jízdě a vzdálenosti
5. Vozidlo taxi udržovat v čistém stavu a to i v interiéru
6. Oblečení, čisté, košile s logem firmy, dlouhé,černé společenské kalhoty, černé společenské boty, vždy odpovídá významu výkonu této veřejné služby.
7. Ve vozidle nesmí být reklamy a nabídky služeb s erotickým či vulgárním obsahem neschválené
8. Práci řidič nevykonává pod vlivem drog, alkoholu či jiných omamných látek a tyto látky nepožívá ani v průběhu výkonu práce.
Pravidla chování k zákazníkům:
1. každý zákazník si zaslouží ze strany řidiče příjemné a slušné vystupování
2. řidič dodržuje pravidla GG pro vnější a vnitřní označení vozu CI prvky firmy (polepy vozu, vizitky, prospekty)
3. řidič musí být vždy vzorně a čistě upraven a oblečen dle pravidel RG.
4. přistavení vozidla taxi kdekoliv na území Hradce Králové se neúčtuje
5. doba od přistavení vozidla taxi do nastoupení se neúčtuje, před zahájením účtování však musí být vždy klient předem upozorněn
6. předem dohodnutá cena je vždy respektována a to jako cena maximální, při zachování dohodnuté trasy a doby čekání
7. při prvním setkání se zákazníkem řidič vždy pozdraví první, zákazníka uvítá a zeptá se na cíl cesty
8. následně sjedná se zákazníkem trasu a cenu přepravy, způsob vyúčtování
9. v případě dohody o provedení služby otevře zákazníkovi dveře, zákazníka usadí, zavře dveře a uloží zavazadla
10. během jízdy se zákazníkem komunikuje pouze na vyzvání
11. během jízdy řidič nekouří, nepožívá alkoholické nápoje, nejí
12. během jízdy může řidič informovat zákazníka o dalších službách GG, o způsobech účtování služeb a možnostech jejich úhrady
13. ve vozidle musí být na viditelném místě pro zákazníka umístěn ceník služeb a taxametr.
14. vyúčtování cesty musí být řidičem provedeno srozumitelně a správně dle předchozí dohody se zákazníkem a v souladu s ceníkem RG, v případě dotazů či nejasností poskytne řidič zákazníkovi podrobné vysvětlení
15. řidič přijme platbu od zákazníka dohodnutým způsobem, vydá potvrzení o úhradě a vrátí hotovost
16. po ukončení jízdy řidič otevře zákazníkovi dveře, pomůže mu vystoupit, vyndá mu zavazadla, v případě potřeby pomůže donést zavazadla do přiměřené vzdálenosti od vozidla, následně se rozloučí způsobem odpovídajícím základním normám slušného chování
17. řidič může odmítnout uskutečnění přepravy zejména v těchto případech:
a) odmítá-li se zákazník připoutat,
b) je-li zákazník pod silným vlivem alkoholu či jiné návykové látky,
c) má-li zákazník natolik znečištěný oděv, že důvodně hrozí znečištění interiéru vozidla,
d) odmítá-li zákazník při nástupu do vozidla přestat kouřit.

V. Uplatňování kodexu
GG zveřejňuje Kodex na svých internetových stránkách a vhodným způsobem informuje své klienty o tom, kam se mohou obracet se svými podněty a případnými stížnostmi. Každý spotřebitel, který využil služby společnosti RG, má plné právo uplatňovat svou případnou stížnost písemně na adrese Global group,Pražská 184,Hradec Králové 4,50004, email: global-group@post.cz
RG se zavazuje každou případnou stížnost řádně prověřit a dojít společně s klientem ke smírnému řešení. GG se zavazuje vyřešit stížnost a písemné vyjádření ke stížnosti s návrhem řešení předložit klientovi.
VI. Stížnosti a podněty
Pokud má klient pochybnosti o souladu chování pracovníků a řidičů GG s ustanovením Kodexu, může podat podnět nebo stížnost k vnitřnímu prošetření souladu jejich chování s Kodexem. Jestliže bude klient nespokojen s vyřízením jeho podnětu nebo stížnosti, případně jeho stížnost nebude vyřízena, může o této skutečnosti informovat příslušnou odpovědnou osobu, tj. výkonného ředitele společnosti.
VII. Dodržování etického kodexu
Dodržování tohoto Kodexu bude sledováno vedením společnosti Respekt group, které se bude zabývat jednotlivými podněty nebo stížnostmi týkajícími se důvodného podezření z porušování Kodexu.
GG průběžně monitoruje uplatňování Kodexu v praxi a v případě potřeby a na základě vyhodnocení jeho účinnosti jej aktualizuje. Hodnocení účinnosti Kodexu a jeho uplatňování bude prováděno i s ohledem na podněty od klientů a spotřebitelských organizací.
Při porušení Kodexu přijímá GG vůči svým zaměstnancům přiměřená opatření v souladu s pracovně právními předpisy (např. morální, finanční povahy). Následky porušení Kodexu ze strany externích spolupracovníků jsou řešeny v souladu s příslušnou smlouvou uzavřenou mezi společností Global group a externím spolupracovníkem a vyplývají rovněž z právních předpisů o náhradě škody apod. Tento Kodex nabývá platnosti dnem jeho přijetí vedením společnosti.
Pro zaměstnance společnosti nabývá tento kodex účinnosti jeho vyhlášením vedením společnosti.

Líbí se Vám naše stránky?

Ano (14 | 35%)
Ne (20 | 50%)
Je co zlepšit (6 | 15%)

Odkud jste se o nás dozvěděli?

Reklama na autech (3 | 9%)
Seznam (6 | 19%)
Centrum (0 | 0%)
Google (7 | 22%)
Kamarád (0 | 0%)
Z restaurace (2 | 6%)

Všimli jste se na stvrzenkách kontaktů a využíváte jej?

Ne nevšiml/a (6 | 46%)
Ano Všiml/a (6 | 46%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one